+91 9431857772, 9931173934, 6204782610 Email :- principalgssdbg@gmail.com
Gandhi Shikshan Sansthan
Mohalla + Post – Shubhankarpur,
Dist – Darbhanga-6 (Bihar)
Mobile :- 9431857772, 9931173934, 6204782610
Email :- principalgssdbg@gmail.com

Google Location Map